Videos zum Projekt

Was es über das Projekt DUO**STARS zu sagen gibt

Aktuell

Aktuelles:

27-07-12 19:49

Summer Academy - die Diplome sind übergeben!

Ein Ferialpraktikum der anderen Art – das bot auch heuer wieder die DUO*STARS Summer Academy by Smar...

17-07-12 13:40

„Summer School“ - „Interesse für Technik sicher größer geworden“

„Eine spannende, abwechslungsreiche und informative Woche liegt vor euch“, gab der für die Summer Sc...

Rozvoj regiónov a lokálny marketing

Regionálny rozvoj a marketing stanovíš?

 


Pomocou tejto oblasti aktivít sa realizuje cie? partnerstva pre budúcnos? infraštrukturálne aj vo forme aktívnej politiky usíd?ovania. Toto zárove? vytvára podobné výhody pre vedúce podniky v regióne a pôsobí ako zdroj impulzov na komunálnej úrovni s ú?inkami na regionálny rast a zamestnanos?. Na základe oblasti pre usídlenie priemyslu, ktorá slúži ako pilotný projekt, a s použitím referen?ných ukazovate?ov sa ?alej rozvíjajú nástroje regionálneho územného plánovania a podpory infraštruktúry a realizujú zlepšenia na úrovni procesu.
V?aka tomu bude zavedený kontinuálny benchmarking na komunálnej a regionálnej úrovni a zavedie sa profil požiadaviek na reklamu a projektovanie pre asistentov usídlenia priemyslu.
Najvyšším cie?om je na základe týchto poznatkov nové štruktúrovanie a formovanie praktickej spolupráce medzi firmami na jednej a druhej strane hranice a praktické hospodársky zaujímavé výsledky.

Rozvoj regiónov a lokálny marketing

Slovenský preklad nasleduje ...

News

Aktuelles:

04-07-12 09:11

Virtual Lab - Eine Zusammenfassung

Das DUO**STARS Virtual Lab war ein großer Erfolg!

04-07-12 09:01

DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net gestartet!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net. Der Andrang war - nac...

Partner

Partner WKO-NÖ Land-NÖ Industriellenvereinigung Dolny Bar Kreis-Trnava BMWA

Logo EU
Logo Creating the Future