Videos zum Projekt

Was es über das Projekt DUO**STARS zu sagen gibt

Aktuell

Aktuelles:

27-07-12 19:49

Summer Academy - die Diplome sind übergeben!

Ein Ferialpraktikum der anderen Art – das bot auch heuer wieder die DUO*STARS Summer Academy by Smar...

17-07-12 13:40

„Summer School“ - „Interesse für Technik sicher größer geworden“

„Eine spannende, abwechslungsreiche und informative Woche liegt vor euch“, gab der für die Summer Sc...

Ciele

Cie?om projektu DUO**STARS zo strednodobého h?adiska je postavenie vo funkcii majáku. V tomto partnerstve budúcnosti majú by? vedúce podniky a verejné inštitúcie zapojené pomocou cielených opatrení do globálnych sietí pridanej hodnoty a know-how špi?kových technológií, a to ešte intenzívnejšie ako doteraz.
 
Vychádzajúc z regionálnych stratégií riadenia chcú partneri DUO**STARS prispie? k zvýšeniu globálnej atraktivity a konkurencieschopnosti svojich stanovíš?. Vo forme dôslednej politiky zna?iek sa má spolo?ný hospodársky priestor v budúcich rokoch celosvetovo polohova? a obchodne využíva? ako „brain belt“.
 
Pritom je deklarovaným cie?om všetkých aktérov zabezpe?enie a pod?a možnosti rozšírenie sú?asnej regionálnej pridanej hodnoty v oblasti výroby a subdodávate?ského priemyslu. Bariéry vstupu na trh sa majú zredukova?, má sa zvýši? podiel inovátorov a posilni? intenzita pridanej hodnoty rýchlejším dozretím produktov pre trh. Znalosti, inovácie a technológie sa majú ešte rýchlejšie a efektívnejšie uplatni? na trhu v?aka nadregionálnym štruktúram clustrov.
 
Vzh?adom na mobilitu kvalifikovaných pracovníkov, resp. pracovníkov v oblasti vedomostí, zamýš?a DUO**STARS vzh?adom na nedostatok odbornej pracovnej sily rozvinú? ú?inok, ktorý pôsobí aj nad rámec programovej oblasti, a pritiahnu? tak ?udské zdroje. Odborná pracovná sila k dispozícii v sú?asnosti a budúci pracovníci, ktorí sa práve vzdelávajú, majú by? v?aka ú?inným investíciám do opatrení vzdelávania a kvalifikácie pri prehlbovaní svojich kompetencií a schopností podporovaní v rastúcej flexibilite.
 
?alšie informácie sú uvedené v bode menu „Ciele“.

News

Aktuelles:

04-07-12 09:11

Virtual Lab - Eine Zusammenfassung

Das DUO**STARS Virtual Lab war ein großer Erfolg!

04-07-12 09:01

DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net gestartet!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net. Der Andrang war - nac...

Partner

Partner WKO-NÖ Land-NÖ Industriellenvereinigung Dolny Bar Kreis-Trnava BMWA

Logo EU
Logo Creating the Future