Videos zum Projekt

Was es über das Projekt DUO**STARS zu sagen gibt

Aktuell

Aktuelles:

27-07-12 19:49

Summer Academy - die Diplome sind übergeben!

Ein Ferialpraktikum der anderen Art – das bot auch heuer wieder die DUO*STARS Summer Academy by Smar...

17-07-12 13:40

„Summer School“ - „Interesse für Technik sicher größer geworden“

„Eine spannende, abwechslungsreiche und informative Woche liegt vor euch“, gab der für die Summer Sc...

Partnerstvo

Dva regióny -  Dolné Rakúsko a slovenský Trnavský kraj tvoria jadro dynamického priestoru vývoja Európskej únie s ve?kým potenciálom pre budúcnos?. V tomto geografickom priestore sa vytvorili štruktúry podnikov, ktoré už v sú?asnosti obsadzujú v oblastiach špi?kových technológií celosvetovo a úspešne medzery na trhu vo vedúcej pozícii. Prevažne malé a stredné podniky s vysokokvalifikovanými pracovníkmi produkujú predovšetkým na vývoz do celého sveta.
 
V spojení s výkonným systémom výchovy a vzdelávania, s vynikajúcimi znalos?ami expertov v oblasti výskumu, vývoja a inovácie, so sociálnou stabilitou a s fiškálnou politikou, ktorá je pre podniky mimoriadne vhodná, pôsobí tento región silnou prí?ažlivos?ou na globálne aktívne podniky.
 
V predchádzajúcich rokoch preto rozhodnutie o umiestnení globálnych aktérov pri výstavbe nových výrobných zariadení, predovšetkým v automobilovom a elektronickom priemysle, ?astejšie dopadlo v prospech tejto centrálnej oblasti strednej a východnej Európy. Investície vedúcich podnikov a verejného sektora položili základný kame? pre vznik siete, ktorou je možné úspešne formova? nadchádzajúcu zmenu.
 
Ide  o ve?kú výzvu pre všetky spolupôsobiace sily formovania – podniky, verejné inštitúcie, pracovníkov a ob?anov, finan?ný sektor, vzdelávacie a výskumné zariadenia.
 
Dolné Rakúsko a Trnava sa preto spojili pod ozna?ením DUO** STARS do partnerstva pre budúcnos?, ktoré má v nadchádzajúcich rokoch usmernenia pragmaticky stvárni? súhru medzi týmito silami.
 
Zo strednodobého h?adiska má by? toto partnerstvo východiskovým bodom pre nové základy a modely riešenia problémov v súhre medzi MSP, globálne aktívnymi priemyselnými podnikmi a politickými nosite?mi rozhodnutia. Spolo?ná ochota pri formovaní a orientáciách na riešenie vytvára z DUO**STARS aj kryštaliza?ný bod spolupráce, ktorý postupne spája okolité regióny do rozšíreného spolo?enstva pridanej hodnoty.

   

   

   

   

   

   

 

 

News

Aktuelles:

04-07-12 09:11

Virtual Lab - Eine Zusammenfassung

Das DUO**STARS Virtual Lab war ein großer Erfolg!

04-07-12 09:01

DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net gestartet!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die DUO**STARS Summer Academy by Smart>Net. Der Andrang war - nac...

Partner

Partner WKO-NÖ Land-NÖ Industriellenvereinigung Dolny Bar Kreis-Trnava BMWA

Logo EU
Logo Creating the Future